۱۰ روش شیرین کردن ریاضی برای کودکان – ویرگول

بنابراین با توجه به اهمیتی که حافظهی فعال دیداری- فضایی در زمینه پیشرفت تحصیلی و به ویژه عملکرد در ریاضیات دارد، اثربخشی برنامه­های رایانه­ای در بهبود عملکرد حافظه، بررسی اثر­بخشی تمرین رایانهای شناختی بر عملکرد حافظهی فعال دیداری- فضایی دانشآموزان با مشکلات ریاضی ضروری به نظر می­رسد. همچنین داهلین (2013) تأثیر تمرین حافظهی فعال را بر بهبود عملکرد حافظهی فعال و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با مشکلات یادگیری مورد تأیید قرار داده است. به منظور شناسایی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی طراحی و تهیه شده است و برای دانشآموزان 6 تا 11 سال کاربرد دارد. این مجموعه آزمون توسط سوزان پیکرینگ و سوزان گدرکول در سال 2001 به منظور سنجش حافظهی فعال افراد 5 تا 15 ساله بر اساس مدل سه مؤلفهای حافظهی فعال بدلی و هیچ طراحی شده است. با سه شیء شروع کنید و آنها را از راست به چپ بشمرید و بگویید: یک، دو، سه و سپس بگویید: حالا سه چیز داریم. داستان کوتاىی را در نظر بگیرید و هر کدام از دانش آموزان خود را به نام یکی از قهرمانان این داستان نامگذاری کنید. Data has been generated with GSA Content Generator Demoversion!

ریاضیات دبستان

میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین، کمینه و بیشینه نمرات آزمون حافظهی فعال به تفکیک خرده مقیاس­ها برای هر یک از گروه­های آزمایش و کنترل در جدول 2 ارائه شده است. این آزمون حیطههای مختلف مؤلفهی سه گانه حافظهی فعال شامل مجری مرکزی، حلقه واج شناختی و صفحه دیداری-فضایی را مورد بررسی قرار می­دهد. این آزمون سه نمرهی هوش بهر ارائه میدهد: 1) هوش بهر کلامی، 2) هوش بهر غیرکلامی و 3) هوش بهر کلی. با وجود این پژوهش­های اندکی اثربخشی اینگونه برنامه­ها را بر روی کودکان با مشکلات ریاضی مورد بررسی قرار داده­اند و یا اینکه پژوهش­های انجامشده به طور کلی بر روی حافظهی فعال انجام گرفته است و نه به صورت اختصاصی بر روی حافظهی فعال دیداری- فضایی (برای مثال خدامی، عابدی و آتشپور، 1390) با توجه به پژوهش­های ذکر شده مبنی بر عملکرد ضعیف حافظهی فعال در دانشآموزان با مشکلات ریاضی (داهلین، 2013؛ ویت، 2011؛ غفوری، 1391) به نظر می­رسد که تمرینهای حافظهی فعال موجب افزایش فراخنای حافظه و سرعت پردازش در حافظهی فعال می­شود در نتیجه موجب بهبود عملکرد حافظهی فعال کودکان با مشکلات ریاضی شده و نهایتاً بهبود عملکرد تحصیلی آنها را به ویژه در ریاضیات به دنبال خواهد داشت.

«آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش »، با نگاهی به تاریخ پربار ریاضی در این سرزمین علتهای ناکامی در آموزش ریاضی پایه را بررسی میکند و روشهای خلاق برای آموزش ریاضی پایه که در این رویکرد از راه دستورزی و ادبیات کودکان است برای خوانندگان بازمیگشاید. برای کمک به درک بیشتر کودکان از ریاضی و آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان، میتوانید راهکارهای زیر را به کار گیرید. در پایان به تمامی مدیران و مربیان مهد کودک ها در خصوص نحوه استفاده صحیح ” برنامه آی مت ” به کودکان، آموزش کامل داده شد. کودکان، با آگاهی از مکان خودشان نسبت به دنیای اطرافشان، به درک فضایی می رسند. آنها باید برای زندگی آماده شوند و بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. ، 2003) و تعریفهای متعددی از حافظهی فعال ارائه داده­اند. 1998) تأثیر این برنامهها را بر روی دانشآموزان دارای اختلالات یادگیری مورد تأیید قرار داده­اند. 2006) و راسل و نوئل (2007) اشاره کرد که نشان داده اند کودکان با ناتوانی در ریاضی در حافظهی فعال، حافظه­ی اسامی، چهره­ها و به ویژه حافظه­ی دیداری-فضایی و بلندمدت عملکرد پایینتری نسبت به دانشآموزان عادی دارند. که نشان دهنده وضعیت غیر واقعی آنها بر اساس سیستم امتیازدهی موجود است.

جدول 1 نشان دهندهی یافتههای توصیفی گروه کنترل و آزمایش شامل تعداد شرکتکنندگان در گروه کنترل و آزمایش، میانگین سنی و هوشی و همچنین انحراف استاندارد، خطای استاندارد، میانگین، کمینه و بیشینه سن و هوش دو گروه کنترل و آزمایش است. جدول 2 شامل یافته­های توصیفی آزمون حافظهی فعال دیداری – فضایی دانشآموزان به تفکیک گروه کنترل و آزمایش می­باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده، برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. کودکانی که از چرتکه استفاده میکنند، از حلکنندگان ماهر مسائل میشوند. وگلینبرک، 2008) برنامه­های متعدد و متنوعی در زمینه­ی ارتقای مهارت­های شناختی از جمله حافظهی فعال در قالب­های گوناگون طراحی شده است. در ایالت ایلینوی آمریکا، طراحی شده است و هدف آن رشد جامع 41 مهارت شناختی است که شامل حوزههای اصلی، پردازش دیداری، پردازش شنیداری، حافظه، توجه، یکپارچگی حسی و توانایی تفکر میباشد. بیان مفصل و تکمیلی ارجاع ریاضیات به منطق توسط وایتهد و راسل(1910-1913)در اثر تاریخی«اصول ریاضیات»انجام گرفت.این اثر عظیم و پیچیده در صدد آن است که به تفصیل همه ریاضیات را به منطق تحویل نماید. Data was generated with GSA Content Generator Demoversion!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *