چگونه به کودکان ریاضی آموزش دهیم؟

ازآنجاییکه معلمان دبستان باید مفاهیم جدید را با نشان دادن و قصه گفتن برای دانشآموزان بیان میکنند بنابراین بازی با ریاضی تأثیر بسزایی خواهد داشت. معلمان باید فرصتهای مكرر را برای بازی با ریاضی دانشآموزان فراهم كنند، سپس با مشاهده الگوها، روابط و استراتژیهای جدید، اجازه دهند كه ایدههای ریاضی پدیدار شود. در ادامه می توانید ضمن مشاهده نمونه ای از این فیلم های آموزشی، عناوین سایر مطالب آموزش داده شده را نیز ملاحظه فرمایید. سپس معلمان میتوانند دانشآموزان را مشاهده یا ارزیابی کنند و با افراد یا گروههای کوچک دانشآموزان کار کنند. والدین میتوانند با انجام بازی در خانه، با تفکر ریاضی فرزندان خود آشنا شوند. ریاضی و بازی از ارتباط مدرسه به خانه پشتیبانی میکند. نتایج این تحقیق میتواند در محیطهای آموزشی جهت بهبود وضعیت مؤلفههای خود (عزتنفس و خودکارآمدی) دانشآموزان مبتلا به اختلال یادگیری و بهنجار مورد استفاده قرار گیرد. در کنار بازیهای فکری نباید نرمافزارهای آموزشی مبتنی بر بازی را دستکم گرفت. ابزارهای کلاسی مبتنی بر فناوری، روشی قدرتمند برای تمایز یادگیری در حین آموزش ریاضیات ابتدایی ارائه میدهند که راهی مؤثر برای کمک به دانشآموزان در کلاسهای با توانایی مختلط برای موفقیت است؛ اما برای دانشآموزان دبستانی بهترین راهحل همان ریاضی با بازی است. بهتر است قبل از اینکه بازی خاصی را به شاگردان و فرزندانمان هدیه بدهیم، آن را بهتر بشناسیم و همبازی خوبی برای آنها شویم. Article was created with GSA Content Generator DEMO!

آموزش ریاضی دبستان

ریاضیات ابتدایی ممکن است دشوار باشد زیرا شامل یادگیری مفاهیم انتزاعی جدید است که تجسم آنها برای بچهها مشکل است. بنابراین همون طور که گفتیم یکی از اصول اولیه در یادگیری صحیح و البته آسان ریاضی مجهز بودن فرد به تفکر منطقیه، که باید از کودکی در وجود کودک پرورش پیدا کنه. هنگامیکه بهطور مکرر ریاضی و بازی انجام میشود، بازیها از تسلط دانشآموزان به محاسبات پشتیبانی میکنند. بازی با ریاضی به دانشآموزان فرصت میدهد تا مفاهیم اساسی اعداد، مانند توالی شمارش، مکاتبات یکبهیک و استراتژیهای محاسبات را کشف کنند. راه مفید دیگر برای درگیر کردن فرزندانتان با اشکال هندسی آموزش اریگامی به آن ها می باشد.اگر فرزندتان سن پایینی دارد از طرح های ساده تر شروع کنید و به مرور وارد طرح های پیچیده تر شوید زیرا اَشکال پیچیده آن ها را ناامید خواهد کرد. آنها که (( ج )) یا کمتر می گیرند خود را شکست خورده دانسته دیگر به کار کردن ادامه نمی دهند . ریاضی و بازی چهرهی سرد و عبوس این درس را از بین میبرد و چهبسا ساعات ریاضی را به یکی از جذابترین اوقات دانشآموزان تبدیل کند. به این صورت که ابتدا شهر همدان به دو ناحیهی 1و2 تقسیم و از بین این دو ناحیه، یک ناحیه به طور تصادفی انتخاب شد و از بین مدارس ناحیهی یک، مدرسهشهید فراهانی، سپس کلاس پنجم یک به صورت تصادفی انتخاب شد.

به همین ترتیب، تا ده دانشآموز انتخاب میشوند و سؤال تکرار مـیشود. یا مثلاً ممکنه کودک هنگامی برای مفهومی مثل حجم یا گنجایش، احساس نیاز کنه که قرار باشه ظرفی انتخاب کنه و مقداری آب رو از ظرف دیگه ای به اون منتقل کنه، بدون اینکه آبی در ظرف اصلی زیاد بیاد یا از ظرف دیگه سرریز کنه. در خانه ریاضیات مسابقهای به نام “اِلِمپیاد” برگزار میشود که در این مسابقه مسائل روزمره زندگی مطرح میشود و دانشآموزان سعی میکنند به کمک ریاضیات این مسائل را حل کنند که این مسابقات هم برای دانشآموزان جذاب است و هم به نحوه تفکر دانشآموزان برای حل مسئله کمک میکند. ریاضی با بازی باعث میشود که دانشآموزان با سیستم اعداد و “اعداد معیار” (مانند 10 ها، 100 ها و 1000 ها) آشنا شوند و در محاسبات شرکت کنند و درک عمیقتری از عملیات ایجاد کنند. در زیر به برخی از مشکلاتی که این روشها ایجاد می کنند ، اشاره می کنیم .

ریاضیات ، علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ، یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی ، تصوّر اتی از اشیا هستند که ترجمان آن ها به همان صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست . ریاضیات ابتدایی شامل مباحث ریاضی است که پایه و اساس ریاضیات به شما میآید. این شامل زمان متغیری است که شما برای موفقیت به هر دانشآموز میدهید. بازی با ریاضی میتواند هر دانشآموزی را علاقهمند به ریاضی کند. بازی با ریاضی سرگرمکننده است و میتواند زمینهای برای توسعه استدلال ریاضی دانشآموزان ایجاد کند. علاوه بر این، ریاضی و بازی فرصتهایی را برای دانشآموزان فراهم میکند تا درک و استدلال ریاضی خود را تعمیق بخشند. بلکه در این دسته نرمافزارهای آموزشی مبتنی بر بازی نیز شامل میشوند. مرحله مجرد (آموزش به وسیله نمادهای ذهنی): این مرحله بر شناخت کودک تکیه دارد. بازی با ریاضی هم جنبهی تفریحی دارد و هم آموزش که کودکان را علاقهمند به ادامه یادگیری میکند. آموزش ریاضی دوم دبستان شامل مباحث عدد و رقم، جمع و تفریق اعداد دو رقمی، اشکال هندسی، عدد های سه رقمی، اندازه گیری، جمع و تفریق اعداد سه رقمی، کسر و احتمال، آمار و نمودار می باشد. وقتی از ریاضی با بازی صحبت میکنیم منظورمان فقط اشکال گرافیکی، بازیهای فکری و ابزارهای رنگی نیست. This article has been done by GSA Content Generator Demoversion!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *