مقاله آموزش ریاضی برای کودکان کم توان ذهنی

همچنین می توانید یک رویداد یا مهمانی که با کودکتان قرار گذاشتید باهم بروید را به یک بازی ریاضی تبدیل کنید. زمانی که شما پشت سر هم جواب ها را درست بزنید مضربی وجود دارد که طبق آن امتیاز شما در این مرحله حساب میگردد و صورت پاسخ صحیح این مضرب مدام اضافه میشه تا جایی که شما یک اشتباه کنی اونوقته که هر چی رشتی پنبه میشه و مضرب به یک تغییر میکنه اما نگران نباش امتیازاتی که تا الان به دست آوردی همشون هستن. مثلا برخی از تغییرات را روی پول های روی میز انجام دهید، ارزش هر سکه را بررسی کنید و برای چالشی کردن از او بپرسید مثلا چند تا از این سکه ها ۴۰۰۰ تومان میشه و این مقدار پولی که مشخص می کنید بسته به سن کودک دارد. وقتی دانشآموز انواع بازیها را انجام دهد، بیآنکه اجباری در کـار بـاشد هـمه مهارتهایی را که برای خبره بودن در ریاضی لازم است، تمرین کرده اسـت. استفاده از بازیهای آموزشی در طول آمـوزش ریـاضی، میتواند ازانگیزش و کارآیی شاگردان پشتیبانی کند، و هـمچنین شـرکت فـعال بچهها در طول بازیها برای یادگیری و به یـادآوری دانـش ریاضی آموختهشده، لازم است.

اگر چنین بود بر همان اساس خرید انجام بشود.

اغلب موضوعهای یادگیری پیش از جذب و حفظ، نیاز به مقداری تکرار دارد که بتواند تثبیت شود. “بازیکنان پس از توجه به کارت ىا باید به سرعت پاسخ دهند.اولین جواب یک امتیاز دارد. فقدان انگیزه در یادگیری ریاضی علاوه بر صدمات فردی، از جمله خدشه وارد آوردن به سازگاری عاطفی، عزت نفس، توانایی مقابله بـا مـشکلات و ارزشهای شخصی، آسیب اجـتماعی نـیز دارد. بازی صورت تجربی یادگیری است. بنابراین سعی کنید در فواصل زمانی کوتاه ( حتی 10 دقیقه ) اما به صورت پیوسته درس بخوانید . اگـر آمـوزش از طریق بازی صورت بگیرد، دانشآموزان زودتر مطالب را میفهمند و دیرتر فراموش میکنند. دانشآموزان در بازی از آنچه انجام میدهند یاد میگیرند. بدنی ملایم در یـادگیری عـمل جـمع در ریاضی مؤثر است، در حالی که فعالیت شدید بدنی در یادگیری که بلافاصله بعد از آن انجام میگیرد تـأثیر مـنفی مـیگذارد. اگر چنین بود بر همان اساس خرید انجام بشود. اگر ایمیلتان را وارد کنید، پاسخ کارشناسان برای شما ایمیل می شود. لطفا برای ثبت نام از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید. Content has been created by GSA Content Generator DEMO!

بازی و ریاضی

کودک در این سن ممکن است اشکال و نام آنها را سریع فراموش کنند. آنها جمع کردن را دوست دارند و از این کار احساس رضایت می کنند؛ حتی قبل از اینکه کاملا متوجه باشند که چه می کنند. بازیهای ریاضی، باعث میشوند دانشآموز، ریاضی را در طول زندگی خود دوست داشته باشد و آن را در زندگی به کار ببرد. به این روش کودک از همون مسیری به پاسخ سؤالاتش می رسه که در طول سالهای سال، انسان برای رسیدن به این راه حل ها و کشف این قواعد، قوانین، فرمول ها و تکنیک ها طی کرده. برای مثال به منظور استفاده از سال 1975م، می بایست ساده ترین راه برای ایجاد اعداد 1، 9، 7 و 5 ارائه شود. بازی با ریاضی سرگرمکننده است و میتواند زمینهای برای توسعه استدلال ریاضی دانشآموزان ایجاد کند. دانشآموزان به بازی علاقهمندی زیادی نشان میدهند؛ زیرا خودشان در جریان فعالیت قرار مـیگیرند. اگر بچهها در سنین دبستان موضوعی را درک کنند و در اینباره از شیوه صحیح استفاده شده باشد، آن را فراموش نخواهند کرد. کودکان نوپا با تمرین و ممارست شما در یاددهی میتوانند سه شکل دایره، مربع و مثلث را شناسایی کنند.

This post has been generated with GSA Content Generator DEMO.

این بازی گروهی به عنوان یک نمونه بازی ریاضی کودکان بازی جذابی است و حتما توصیه می شود. در مثالهای مختلفی که حل کردیم، معادله را طوری ساده کردیم که یک طرف آن متغیر و طرف دیگر آن اعداد باشد. همانطور که گفتیم باید سعی کنیم معادله را طوری ساده کنیم تا یک طرف تساوی عدد باقی بماند و یک طرف دیگر متغیر. اگر بازی با یک فـعالیت درسـی هـمراه باشد، خوشایندیِ حاصل از بازی با درس موردنظر پیوند میخورد و کودک به درس علاقهمند میشود. اگر بچهها از یادگیری ریاضی لذت ببرند، دیـگر در انـدیشه نمره و امـتیاز و مدرک تحصیلی نخواهند بود. استفاده از بازی در تدریس درس ریاضی هـرچند تـدریس را طـولانیتر میکند، اما یادگیری را عمیقتر، دلپذیرتر و عملیتر مینماید. ریاضیات هم برای تدریس و هم برای یادگیری، عرصهای دشوار است. به عبارتی زیباترین زبان برای توصیف طبیعت و روابط بین پدیدههای آن است. کودکان ضمن بازی تجارب زیادی به دست میآورند و متوجه بسیاری از مسائل و پدیدههای طبیعی میشوند.

ریاضیات دبستان

Article was created with the help of GSA Content Generator Demoversion!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *