بازی ریاضی کودکان : معرفی چند بازی ریاضی جالب برای کودکان – بازی دونه

ریاضی و زبان و هوش نزده بودم… فقدان انگیزه در یادگیری ریاضی علاوه بر صدمات فردی، از جمله خدشه وارد آوردن به سازگاری عاطفی، عزت نفس، توانایی مقابله بـا مـشکلات و ارزشهای شخصی، آسیب اجـتماعی نـیز دارد. مفاهیم ریاضی یکی از اثر بخش ترین مواد آموزشی در این دوره هاست. در بخش دوم این آزمون، آزمودنی باید ارقامی را که میشنود (2 تا 8 رقم) به طور معکوس بازگوکند. در ادامه، اگر توضیحات کامل نبود معلم کامل میکند. برای درس معارف، کامل نبود درسنامه، حتما کنارش باید جزوه اندیشه سبحانی یا جزوه خلاصه دین و زندگی گاج بخونید. سرگرمیها و بازیهای ریاضی، شرایط و زمینه مساعدی برای رشد ذهنی، تقویت قوه ابتکار، تخیل و تفکر تحلیلی، تمرکز فکری و تحکیم نـیروی ارادی بـرای مـقابله با مشکلات روزافزون زندگی اجتماعی و شغلی فراهم مـیآورند و سـبب میشوند فراگیرنده درک کند که دنیای دانش، مهم و هیجانانگیز و لذتبخش است. روانشناسی رشد پوران پژوهش .

ریاضی ویژه کودکان

با استفاده از روشهای جدید در آموزش ریاضی کـه شـامل فعالیت و کارهای عملی در آموزش ریاضی است، نشان داد حتی به کودکان سنین چهار سال میتوان عملیات جمع و مـنها را آمـوزش داد. حالا با این قیاس چگونه میتوان از ریاضیاتِ بیماری دم نزد؟ با او این اشکال را در هر موقعیتی تمرین کنید. اگر بچهها در سنین دبستان موضوعی را درک کنند و در اینباره از شیوه صحیح استفاده شده باشد، آن را فراموش نخواهند کرد. به تجربه در کلاسها ثابت شده است که پیچیدهترین مـسائل ریـاضی وقتی در قالب معماهای تفریحی و بازیهای فکری عرضه شوند، نه تنها کسالت روحی به دنبال نخواهند داشت، بلکه وسیلهای برای رفع خستگیهای ذهنی خواهند بود. اگر بچهها از یادگیری ریاضی لذت ببرند، دیـگر در انـدیشه نمره و امـتیاز و مدرک تحصیلی نخواهند بود. یکی از چالشهایی که دبیران ریـاضی بـا آن روبهرو هستند کمبود انگیزه و عـلاقه در بـعضی دانشآموزان برای یادگیری و پیشرفت در درس ریاضی است. کسانی که نتوانستند در گروهها قرار بگیرند، بازنده هـستند و بـاید از بـازی خارج شوند. دانشآموزان نیمی از ذخایر فکری و سرمایههای انسانی هر جامعه را تشکیل میدهند و بـاید از تـوانمندیهای بالقوه آنها در راه توسعه و اعتلای جامعه بهرهبرداری شود. This post was generated by GSA Content Generator Demoversion.

بازی و ریاضی

تنها جوامعی میتوانند پیشرفت کنند و به توسعه پایدار برسند که انسانهای توسعهیافته و پیشرفته تربیت کرده باشند، و ریاضیات کلید راه این توسعه است. کودکان نوپا با تمرین و ممارست شما در یاددهی میتوانند سه شکل دایره، مربع و مثلث را شناسایی کنند. هریک از این سیستمهای عددنویسی، گرچه ممکن است اکنون از نظر ما غیرقابل فهم یا منسوخ به نظر برسند، اما میتوانند درسهای ارزشمند زیادی به ما در مورد ساختار، روابط و زمینههای تاریخی-فرهنگی بیاموزند که از آنها این سیستمها پدید آمدهاند. از طریق بازی و تجزیهوتحلیل بازیها، دانشآموزان همچنین با بررسی استراتژیهای کارآمدتر و با بحث در مورد روابط بین اعداد، تسلط محاسباتی خود را توسعه میدهند. اگـر آمـوزش از طریق بازی صورت بگیرد، دانشآموزان زودتر مطالب را میفهمند و دیرتر فراموش میکنند. دانشآموزان از طریق تعامل با یکدیگر میآموزند و آموختهها و تجارب خود را به یکدیگر انتقال میدهند. باید به راحتی در یکدیگر جا بگیرند و خیلی زیبا و شکیل باشند.

و همین روند باعث میشود که هم به ریاضی علاقمند شوند و هم روند بهتری را در پیش بگیرند. در ادامه مقاله به نمونه های بیشتر بازی ریاضی کودکان اشاره خواهم کرد. این نویسنده و مترجم در ادامه با اشاره به این نکته که هدفش از تألیف این کتاب ورود به معادلات پیچیده ریاضی نبوده است، گفت: اما قصد من ساده کردن و کاربست ساده ریاضیات است و قصدم ورود به معادلات پیچیده ی ریاضی در این کتاب نیست. «ویگنر» اشاره داشت به اینکه بسیاری از نظریههای ریاضی که در فضایی مجرد بسط داده شدهاند و بیشترشان قصدی برای توضیح پدیدههای فیزیکی نداشتند دههها یا حتی قرنها بعدتر به عنوان چارچوبِ لازم برای توضیح اینکه ساز و کار جهان همواره چگونه بوده است به اثبات رسیدهاند. در سال ۱۹۸۰ همزمان با انتشار سومین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی، اختلال ریاضی را نیز به عنوان یک مشکل روان پزشکی دسته بندی کردند. همچنین این روش کار را برای تولیدات صنعتی و کشاورزی دیگر نیز می توان بکار برد. بازی روشی است که در آمادهسازی ذهن برای یادگیری مـهم اسـت. استفاده از بازی نوعی تداعی یا کدبندی برای یادگیری بهتر اموری است که دیرتر یـا مـشکلتر بـه ذهن مینشیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *