آموزش ابتدایی

این مقیاس را معلمان تکمیل می­کنند

۴-۲. در روش های قدیمی ، بیشتر به نکته های امتحانی توجه می شود که در این صورت ، دانش آموزان ریاضیات را سطحی یاد می گیرند و چیزی از اندیشه ی ریاضی باقی نمی ماند. البته در انتهای فیلم او شیفته صفات خوب و پسندیده حضرت شد و تا آخر عمر مرید ایشان باقی ماند. بررسی دقیق رسالة سون تسه زی که از سدة سوم میلادی در چین باقی مانده است ، نشان می دهد که ریاضیدانان چینی به کشف کسرهای دهدهی بسیار نزدیک شده بودند . باید دانش آموزان را به مواجه شدن با ایده های جدید ، تلاش برای جفت و جور کردن آن ها با شبکه های موجود ذهنی خود و چالش با ایده های خود و دیگران تشویق کرد که در روش های قدیمی میسر نمی شود. در واقع در این روشها ، یک دانش آموز ابتدایی به صورت اشتباه آموزش می بیند و به یاد گیری با این روش ها عادت می کند به طوری که در سال های بعد ترک این روش ها آنقدر مشکل می شود که دانش آموزان ترجیح می دهند در یاد گیری خود ا ز روش های دیگر استفاده نکنند . در واقع این روش ها دانش طوطی وار تولید می کنند که تقریباً هرگز نقشی در تشکیل یک شبکه ی مفید از ایده ها ندارند..

ریاضیات دبستان

ظاهراً همه چیز درست است ولی در واقع چنین نیست و در حافظه و ذهن دانش آموزان چیزی به نام ریاضیات وجود ندارد. همچنین 25 درصد از واریانس نمره­های هوش منطقی- ریاضی مربوط به عضویت گروهی است. در اروپا و آمریکا دادههای فراوان زیستی برای فعالیت محققانشان وجود دارد و در بسیاری از موارد هنگامی که محققان نیاز به بررسی موضوعی دارند، دادههای مربوط به موضوع پژوهش را تولید میکنند. به عبارت دیگر در آموزش ریاضی در این دوره ، باید از روش هایی بهره برد که توانایی ذهنی – ریاضی دانش اموزان را تقویت کند ، باعث رشد فکر و ایده در ذهن آنان شود و در نتیجه یاد گیری فعال ایجاد نماید . شیوه ی آموزش برای ریاضیات بخصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهای امروزی ریاضیات، از چار چوب موضوع های درسی این علم ( عدد و شکل هندسی ) پا فراتر گذاشته است ، می توان مهارت های ذکر شده را با نمونه های جدی و آموزنده ای از کاربرد ریاضیات تلفیق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان یاد داد .

شما باید یک مفهوم را آنقدر تمرین کنید تا به خوبی درکاش کنید و بتوانید به راحتی و به سرعت، راه حل مسائل مختلف آن را بیابید و در یک لحظه بگویید آهان فهمیدم! جواب این سؤال را در کلمه«علامت»یا «سمبول»(symbol)میتوان یافت، فقط باید زبان علامت را به کار برد که هنوز بوسیله تصورات مبهم فضا و زمان و پیوستگی که منشأ آنها ذوق و فطرت است، و استدلال محض را تیره و پیچیده میکند آلوده نشده است.فقط از این راه است که میتوان امید داشت که ریاضیات بر پایه محکمی از منطق استوار شود. یک کتاب برای آنچه به آن می گویند ریاضی ! چون یاد دهی – یاد گیری یک علم نیست ، معلم می تواند روش های خاص خود را برای آموزش ریاضیات در دوره ی ابتدایی به کار ببرد . پس ریاضیات هم زیبا است و می توان مفاهیمی چون اشکال هندسی و اندازه گیری را با روش نقاشی – رسم به دانش آموزان ابتدایی یاد داد. در کشور ما ، در اکثر مدارس ، روش های سنّتی برای یاد دهی و یاد گیری ریاضی به کار می روند و برخی از این روش ها ، از پایه اشکالاتی دارند بخصوص اگر از دوره ی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت می توانند در آینده مشکلات جبران ناپذیری برای دانش آموزان ایجاد نمایند، چون بخش عمده ای از وضعیت نامطلوب و مشکلات آموزش ریاضی، به دوره ی ابتدایی بر می گردد.

نقاشی کردن برای دانش آموزان ابتدایی ، جذابیت خاصی دارد شاید به این دلیل که نقاشی زیبا است و زیباتر آنکه، نقاشی ، فضایی است که در آفرینش آن ، هندسه نقش اولیه را بازی می کند . یعنی در هنگام تدریس معلم، دانش آموزان نقش فعالی در یاد گیری ندارند و فقط معلم فعالیت می کند. ۸ × ۷ را به صورت « هَفَلَشتا ، پَلَنگ و شیش تا » یاد می گیرند که اصلاً مرتبط با ریاضیات نیست. توانایی حل مسائل ریاضی ، محدود به مسئله های ساده نمی شود، کودکان باید مهارت های لازم را کسب کنند و با تکنیک های حل مسئله آشنا شوند و به طور کلی بتوانند به حل مسئله بپردازند . سوال 4) آیا استفاده از اسباب بازی های آموزشی بر یادگیری مفهوم ارتفاع (کوتاه – بلند) در کودکان پیش از دبستان تاثیر دارد؟ در این دوره از روش های مناسب و جدید آموزش مفاهیم ریاضیات استفاده نمی شود و دانش آموزان از همان ابتدا با روشهای غلط آموزش می بینند که نتیجه ی آن درک نکردن درست مفاهیم ریاضی است .

ریاضی ویژه کودکان

Article was created by GSA Content Generator DEMO!

خروج از نسخه موبایل