آموزش ریاضی قبل از دبستان – فرزند پرتال

1998) دریافت، معلمانی که از فناوریهای جدید بخصوص از نرمافزارهای آموزشی در فرآیند یادگیری پرداختهاند به این نتیجه رسیدهاند که فناوری، آموزش را تقویت میکند و به منزله نیروی محرک برای دانشآموزانی است که مستعد پرسیدن سؤال و مشارکت در کلاس هستند. علاوه بر آن، دانش مربیان از ماهیت ومحتوای آموزش ریاضی در پیش دبستان، اطلاعات و مفاهیمی را مشخص می کند که برای توسعه و رشد تفکر ریاضی کودکان لازم است. 1-آیا استفاده از نرمافزارهای آموزشی بریادگیری مفهوم اندازه (بزرگ وکوچک) در کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد؟ نتایج پژوهشی نشان داده است که بهرهگیری از رایانه در افزایش یادگیری دانشآموزان، افزایش تعامل آنان با یکدیگر و تقویت روحیه انجام دادن کار گروهی در آنان تأثیر معناداری دارد (بشیری،1386). جهان دارای نظم حساب شده و دقیقی است و انسان های زیادی برای کشف قوانین هندسه موجود در آن تلاش کرده اند. تحقیقات بینالمللی به ویژه در زمینه کاربرد رایانه در آموزش بیان کننده این مطلباند که فنآوریهای اطلاعاتی به صورت عمدهای در آموزش منظم مورد استفاده قرار گر فته است و نیز گزارشهای گوناگونی که سازمانهایی مانند یونسکو منتشر کرده است، حاکی از آن است که فناوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرایند یادگیری شده است. لازم به ذکر است که مدت آموزش با نرمافزارهای آموزشی6 هفته بود، بطوری که هر هفته دو مفهوم متضاد آموزش داده شد. Content was created by GSA Content Generator Demoversion!

آموزش ریاضی دبستان

“بچه ها ریاضی” شامل دو بخش آموزش و بازی می باشد، اما بازی های درون آن نیز به گونه ای طراحی شده اند که جنبه آموزشی برنامه را حفظ میکنند. با توجه به (جدول 1) مشخص شد که استفاده از نرمافزارهای آموزشی در یادگیری مفهوم اندازه (بزرگ، کوچک) تأثیر دارد. سؤال ششم تحقیق: آیا نرمافزارهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم پیش از عدد ریاضی مفهوم فاصله (دور- نزدیک) در کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد؟ 2- پیشنهاد میشود، از نرمافزارهای آموزشی برای آموزش زبانآموزی نیز استفاده شود تا میزان تأثیر نر مافزارهای آموزشی بر روی زبانآموزی نیز مشخص شود. 4- پیشنهاد میشود، از نرمافزارهای آموزشی برای آموزش کودکان استثنایی نیز استفاده شود تا میزان تأثیر نرمافزارها بر روی سرعت یادگیری این کودکان نیز مشخص شود. این نتایج سؤال محقق را در رابطه با اینکه آیا نرمافزارهای آموزشی در آموزش مفاهیم ریاضی تأثیر دارند را تأیید میکند. با توجه به نتایج (جدول 1) مشخص شد که استفاده از نرمافزارهای آموزشی در یادگیری مفهوم قطر (پهن و باریک) تأثیر دارد. سؤال پنجم تحقیق: آیا نرمافزارهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم پیش از عدد ریاضی مفهوم ارتفاع (بلند-کوتاه) در کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد؟ 2008) که نشان میدهد نرمافزارهای آموزشی به خاطر انعطافپذیری اطلاعاتی و ارتباطی “انتخاب فعال” را در فراگیران افزایش میدهد و نیز معلمان با استفاده از نرمافزارهای آموزشی انگیزش بیشتری برای تدریس دارند و این امر باعث توانمند شدن آنان در امر تعلیم و تربیت میگردد، همخوانی دارد.این نتایج سؤال محقق را در رابطه با اینکه آیا نرمافزارهای آموزشی در آموزش مفاهیم ریاضی تأثیر دارند را تأیید میکند.

عباسی(1383)، تحقیقی تحت عنوان اثر نوارهای آموزشی ریاضی در پیشرفت دانشآموزان ابتدائی انجام داده است و نتایج این تحقیق بیان میدارد، در صورتی که معلم از این وسیله استفاده نماید، موفقیت بیشتری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خواهد داشت تا اینکه بخواهد بدون استفاده از وسایل آموزشی تدریس نماید. ۳-۴. آموزش مفاهیم ریاضی با استفاده از فبک ( فلسفه برای کودکان ) :روش فبک ، یکی از روش هایی است که برای ارتقای سطح فکری دانش آموزان کاربرد دارد. در کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد؟ در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته، که به صورت تصاویری در ارتباط با مفاهیم پیش از عدد ریاضی طراحی شده، استفاده گردید. بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره، کسب مهارتهای مدلسازی ریاضی و حل مسئله، رشد مهارتهای تفکر، برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی، بهکارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی و تفسیر و تحلیل آنها ازجمله هدفهای اصلی این برنامه درسی است. ۳-۶. آموزش مفاهیم ریاضی از طریق داستان ( آموزش خط ها و انواع آن ) : استوارت جی مورفی متخصص آموزش دیداری معتقد است که بسیاری از كودكان در یادگیری مشكل دارند و در دریافت مفاهیم ریاضی با دشواری روبرو هستند.

روش فبک در پاِیه ی چهارم ابتدایی شامل برنامه ی درسی بدین صورت است : برنامه ی درسی شامل داستان « کیو و گاس » است و راهنمای آموزشی معلم ، « به نام شگفتی در دنیا » ، آن را همراهی می کند. عدد ٢١ کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر است و محاسبات را ساده تر می کند. P نتیجه میشود اختلاف نمرههای سازگاری مفهوم مقدار براساس دو گروه پیشآزمون و پسآزمون معنیدار است زیرا سطح معنیداری از 05/0 کمتر است. از نرمافزارهای آموزشی در فرآیند یادگیری پرداختهاند به این نتیجه رسیدهاند که فناوری، آموزش را تقویت میکند و به منزله نیروی محرک برای دانشآموزانی است که مستعد پرسیدن سؤال و مشارکت در کلاس هستند. مدارس تدریس کننده در کلاسهای مبتنی بر فناوری، مشارکت دانشآموزان را در فعالیتهای یادگیری در حد زیادی تأیید کرده و اکثر معلمان مشوق دانشآموزان در استفاده از اینترنت برای انجام دادن تحقیق بودهاند. This post was generated by GSA Content Generator DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *