آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی

دانش آموزان و اولیای گرامی آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی را میتوانید از طریق لیست زیر دانلود نمایید.

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی

نمونه سوالات رياضي سوم دبستان


آموزش ریاضی سوم ابتدایی سوال ۱ صفحه ی ۸

آموزش ریاضی پایه سوم سوال ۲صفحه ۸

آموزش ریاضی پایه سوم سوال ۳ صفحه ۹

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی سوال ۴ صفحه ۹

آموزش ریاضی پایه سوم فعالیت۱ صفحه ۱۰

آموزش ریاضی پایه سوم فعالیت۲ صفحه ۱۰

آموزش ریاضی پایه سوم  سوال۱صفحه۱۲

آموزش ریاضی پایه سوم سوال۲صفحه۱۲

آموزش ریاضی پایه سوم  سوال ۳صفحه ۱۲

آموزش ریاضی پایه سوم خلاق باشيد :صفحه ۱۲

آموزش ریاضی پایه سوم فعالیت ۱ و ۲ صفحه ۱۳

آموزش ریاضی پایه سوم کار در کلاس صفحه ۱۴

آموزش ریاضی پایه سوم صفحه ۱۵ سوال۱

آموزش ریاضی پایه سوم فعالیت صفحه ۱۶

آموزش ریاضی پایه سوم کار در کلاس صفحه ۱۷

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين ۱صفحه ۱۸

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين ۲صفحه۱۸

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين۳صفحه ۱۸

آموزش ریاضی پایه سوم  تمرين ۴ صفحه۱۸

آموزش ریاضی پایه سوم بشمار و بسازصفحه ۱۸

آموزش ریاضی پایه سوم کار در کلاس صفحه ۲۰سوال۱

آموزش ریاضی پایه سوم کار در کلاس صفحه ۲۰ سوال۲

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين ۱صفحه۲۱

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين ۲ صفحه ۲۱

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین۳ صفحه ۲۱

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی فرهنگ نوشتن صفحه۲۲

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی تمرین ۱صفحه ۲۲

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین ۲صفحه ۲۲

آموزش ریاضی پایه سوم تمرين۳ صفحه۲۲

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین ۴ و۵ و۶صفحه ۲۳

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین۷ صفحه ۲۳

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین۸ صفحه ۲۳

آموزش ریاضی پایه سوم تمرین ۹صفحه ۲۳

 

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی

رياضي پایه اول ابتدایی

رياضي پایه دوم ابتدایی

رياضي پایه سوم ابتدایی

رياضي پایه چهارم ابتدایی

رياضي پایه پنجم ابتدایی

رياضي پایه ششم ابتدایی

 آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی -آموزش ریاضی – آموزش ریاضی ابتدایی – ریاضی پایه سوم – سوم ابتدایی – ریاضی سوم ابتدایی-مریم بهرامی 

طراحی و اجرا: سورنا